Algemene Voorwaarden Emmy’s Maatwerk

Versie: juni 2023

Artikel 1 – Algemeen

1.1               In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: Emmy’s Maatwerk, gevestigd te Soest, zijnde een B.V.
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt
    om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
d) Ambulant begeleider: Bevoegd om (jong) volwassenen (met een beperking) te begeleiden in de psychische, sociaal-
    emotionele en cognitieve ontwikkeling. En hierbij ook de ouders te begeleiden, ondersteunen en adviseren.
e) De Algemene Voorwaarden van Emmy’s Maatwerk zijn geldend per 1 juni 2023

1.2               Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degene die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1               Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten.

2.2               De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3               Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

 • Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Bij financiering vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever ondertekende Inschrijfformulier en de modelovereenkomst van de SVB door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
 • Bij financiering van Zorg in Natura (ZiN) komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Emmy’s Maatwerk de toewijzing vanuit de gemeente in het communicatieplatform heeft geaccepteerd en het door de Opdrachtgever ondertekende formulier retour is ontvangen.
 • Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 –  Gegevens en informatie

4.1               Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.

4.2               Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.

4.3               Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4               Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5               Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6               Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. 

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

5.1               Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

5.2               Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 • De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
 • Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
 • Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werk/cliëntdossier aan met daarin relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
 • Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zal al wat doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
 • In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.
 • Opdrachtgever zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden voor de zorgverleners van Opdrachtnemer indien er sprake is van thuisbegeleiding.

Artikel 6 –Termijnen

6.1               Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 – Opzegging en afmelding

7.1               De individuele overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder dat nadere opzegging nodig is door het intreden van een van de volgende omstandigheden:

a: het verlopen van de afgegeven indicatie.

b: intrekking of wijziging van de toekenningsbeschikking door de gemeente, het zorgkantoor of herindicatie voor een opdrachtgever met een PGB of Wmo/Wlz indicatie.

c: indien, om wat voor reden dan ook, de SVB 4 weken na facturering het verschuldigde bedrag nog niet aan Opdrachtnemer heeft overgemaakt.

d: indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

e: het overlijden van de Opdrachtgever.

f: in het geval ten aanzien van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer een faillissement is uitgesproken of surseance van betaling is verleend.

7.2               Opzegging door Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan de Opdrachtgever onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. De opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.

7.3               Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.

7.4               Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7.5               Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.6               Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

7.7               De Opdrachtgever dient bij het gebruik van een PGB minimaal 48 uur voor aanvang van de begeleiding telefonisch of per e-mail af te melden. Indien de Opdrachtgever zich binnen de afgesproken 48 uur afmeldt, kunnen er kosten in rekening worden gebracht die gelijk staan aan de dienstverlening die volgens de afspraak geboden zou worden.

7.8               Bij afmelding en opzegging bij het gebruik van Zorg in Natura worden de contractvoorwaarden tussen de gemeente en Emmy’s Maatwerk gehanteerd.

7.9               Bij afzegging door de Opdrachtnemer wordt door de Opdrachtnemer geprobeerd om vervanging te zoeken indien dit wenselijk is.

7.10             De Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij langdurige afwezigheid van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever schriftelijk te laten weten dat de plek wordt opgevuld door een andere Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft veertien dagen de tijd om schriftelijk bezwaar te maken en duidelijkheid te verschaffen over de situatie.

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten

8.1               Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

8.2               Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 – Privacy en persoonsgegevens

9.1               De privacy en de verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving. Emmy’s Maatwerk heeft een Privacyreglement welke te vinden is op de website: www.emmysmaatwerk.nl

Artikel 10 – Financiële afspraken PGB

10.1             Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen voor de start van de begeleiding het te betalen uurtarief.

10.1.1           Het in Artikel 10.1 genoemde tarief is afhankelijk van de gemeente waarin de budgethouder woonachtig is.

10.2             Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen in onderling overleg hoeveel uur en/of kosten er (wekelijks, maandelijks of gedurende de lopende beschikking) maximaal ingezet kunnen worden.

10.3             De in te zetten uren moeten passen binnen het budget van het indicatiebesluit van de Budgethouder.

10.4             Er is een aantal tijdsinvesteringen van Opdrachtnemer die aan Opdrachtgever extra in rekening zullen worden gebracht.

10.4.1           Indien er telefonisch, via Skype, per e-mail of via andere (digitale) wegen buiten de reguliere uren begeleiding wordt gegeven, dan wordt deze tijd, met een minimum van 15 minuten, extra in rekening gebracht.

10.4.2           Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor minimaal 2 maal per jaar tezamen met de Opdrachtgever, de budgethouder en alle, vanuit Opdrachtnemer, betrokken zorgverleners een evaluatiemoment te houden. Deze tijd zal extra in rekening worden gebracht.

10.4.3           Voor het opstellen en bijwerken van het MAATwerkplan zal deze tijd extra in rekening worden gebracht.

10.5             De maandelijks gemaakte kosten zullen de opvolgende maand via een factuur door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

10.6             Op deze factuur staat gespecificeerd op welke dag en welke tijd begeleiding is afgenomen.

10.7             Opdrachtgever dient deze factuur zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de maand in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

10.8             Indien, om wat voor reden dan ook, de SVB vier weken na facturering het verschuldigde bedrag nog niet aan Opdrachtnemer heeft overgemaakt, is Opdrachtnemer gerechtigd de begeleiding (tijdelijk) stop te zetten. Dit totdat de gelden zijn ontvangen.

10.9             Opdrachtgever dient zelf actief actie te ondernemen totdat de SVB de verschuldigde bedragen aan Opdrachtnemer worden voldaan.

10.10            Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk dat het budget, qua uren en/of gelden niet wordt overschreden. Opdrachtgever dient dus zelf een juiste planning/inschatting te maken van de in te kopen uren per maand/jaar.

10.11            Opdrachtgever dient te allen tijde aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Ook wanneer Opdrachtgever het PGB-budget overschrijdt of de indicatie verlopen is en hierdoor niet uit het PGB aan zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer kan voldoen.

10.12            Indien Opdrachtgever niet binnen dertig dagen, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, ontvangt de Opdrachtgever een herinnering en dient men alsnog te betalen binnen opnieuw dertig dagen.

10.13           Indien Opdrachtgever niet binnen de in de eerste en tweede  genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, ontvangt de Opdrachtgever een tweede herinnering met € 25, – administratiekosten. De betaling dient dan alsnog te worden voldaan binnen opnieuw dertig dagen.

10.14           Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste, tweede en derde genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 11 – Financiële afspraken Wmo/Wlz

11.1             De door Opdrachtnemer voor de verrichte werkzaamheden en dienstverlening te hanteren tarieven zullen rechtstreeks door de Opdrachtnemer met de betreffende gemeente en/of het zorgkantoor worden verrekend. Opdrachtnemer volgt voor de verrekening het indicatiebesluit van de opdrachtgever en blijft hierbij binnen de bandbreedte van de zorgindicatie.

11.2             Opdrachtnemer maakt aan Opdrachtgever inzichtelijk welke uren zij voor de zorg in rekening brengt bij de betreffende gemeente/client. Op aanvraag kan het urenoverzicht overhandigd worden.

11.3             Opdrachtnemer hanteert de contractvoorwaarden van de gemeente voor de levering van Zorg in Natura waar Emmy’s Maatwerk een contract mee heeft afgesloten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1             Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

 12.2            De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht evenals voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door Opdrachtnemer is beperkt tot het uitkeren van een bedrag welke gelijkstaat aan het optellen van de afgelopen zes maandfacturen. Opdrachtnemer is beperkt aansprakelijk tot een bedrag ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, volgens haar verzekeraar.

 12.3            De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

12.4             Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

                   –     bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

             –     bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

–     bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

                   –     vermissingen of schade van eigendommen van de Opdrachtgever.

 12.5            Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 12.6            Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 12.7            De Opdrachtgever dient te weten dat de diensten risico’s op ongevallen met zich meebrengen.

Artikel 13 – Vervaltermijn

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 Artikel 14  – Voorbehouden

14.1             De Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om   wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden welke schriftelijk aan de Opdrachtgever dienen te worden gemeld. De klant stemt ermee in als het niet schriftelijk binnen 30 dagen reageert.

14.2             De Opdrachtnemer beslist in gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorziet.

Artikel 15  – Klachtenregeling

15.1             Cliënten worden bij aanmelding geïnformeerd over de klachtenregeling d.m.v. de klachtenfolder van Emmy’s Maatwerk.

15.2             Cliënten kunnen zich beklagen over de wijze waarop iemand van Emmy’s Maatwerk  (persoon zelf, of betrokken freelancer/ZZP’er) zich in een bepaalde aangelegenheid onjuist heeft gedragen of juist heeft nagelaten een gedraging te verrichten, de zorg/hulpverlening, financiële kosten, onvoldoende/onjuiste informatie, etc.

15.3             De procedure omtrent het indienen en behandelen van een klacht staat beschreven op onze website: www.emmysmaatwerk.nl

15.4             Elke binnengekomen klacht zal behandeld worden volgens de Interne Klachtenregeling van Emmy’s Maatwerk en eventueel de Externe klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.