2022

Tevredenheid begeleiding

Vanuit Emmy’s Maatwerk is als doel gesteld voor 2022 dat elke cliënt tevreden is met zijn of haar begeleider.

Om hier inzicht in te krijgen is er een enquete opgesteld die aan elke cliënt telefonisch is voorgelegd in oktober 2022. Emmy’s Maatwerk bediend 40 cliënten. Hiervan hebben 35 cliënten de enquete ook daadwerkelijk beantwoord.

94,3 % van de ondervraagden geeft aan dat de begeleidster goed bij hem/ haar als persoon past. Eén ondervraagde geeft een open antwoord; het is een goed persoon, er is een goede klik om samen te werken. Eén ondervraagde heeft “nee” als antwoord gegeven.

91,4 % van de ondervraagden voelt zich gehoord/ begrepen door de begeleider. Eén van de cliënten geeft aan dat de taal een barriére is. Eén geeft aan dat deze zich “soms” begrepen voelt en één cliënt weet het niet.

De cliënten is gevraagd welk cijfer zij de begeleiding/ begeleiders van Emmy’s Maatwerk geven. Twee hiervan geven een 7, 10  cliënten geven een 8, 13 cliënten een 9 en 10 cliënten geven een 10.
Dit komt uit op een gemiddeld cijfer van een 8,9.

94,3% geeft aan vragen te durven stellen aan de begeleider. Ook de overige cliënten geeft aan dit wel te durven, maar dat het niet nodig is. Of alleen bij situaties rondom administratie en financiën. Op de vraag of cliënten vinden dat zij snel genoeg antwoord krijgen op hun vraag antwoord 82,4% dat dit zo is. De overige antwoorden maken duidelijk dat er begrip is als er niet direct antwoord is, of dat het nog niet is voorgevallen.

Cliënten is gevraagd of zij voor zichzelf op durven komen als zij een andere mening hebben dan hun begeleider. Hier antwoord 82,9 % met ja op. Een “nee” wordt niet genoemd. Wel omschrijvingen waarin zij uitleggen of het aan de orde komt en hoe zij hier tegenaan kijken.

Na de gesloten vragen waren er open vragen. Hoe cliënten de samenwerking zouden omschrijven, of de begeleiding op tijd komt en hoe belangrijk dat voor ze is, of begeleiding professioneel is en waar ze dat aan merken, hoe zij naar anderen spreken over Emmy’s Maatwerk, wat gemist wordt bij de begeleiding en wat de cliënt nog wil meegeven aan Emmy’s Maatwerk.
De uitkomsten hiervan zijn positief. Dat wat Emmy’s Maatwerk graag wil uitdragen komt als positieve feedback terug van de cliënten.
Termen als “heel goed”, “prettig”, “als een vriendin” komen voorbij.
Dat de begeleiding op tijd is kwam in eerdere evaluaties wel naar voren als belangrijk voor de cliënt. Dat is het nog steeds, al is er ook begrip als de begeleider wel later is vanwege de aard van het werk.
Vaak wordt aangegeven dat de kleinschaligheid van Emmy’s Maatwerk gewaardeerd wordt.

Eén cliënt is niet tevreden over de samenwerking. Het sluit niet aan bij wat deze persoon graag zou willen. Emmy’s Maatwerk neemt dit serieus en kijkt wat wenselijk is en of Emmy’s Maatwerk dit kan bieden. Hierover is overleg met de betreffende cliënt.  

De enquête heef mooie resultaten opgeleverd. Emmy’s Maatwerk wordt hoog gewaardeerd. Emmy’s Maatwerk is voornemens deze kwaliteit hoog te houden. Hiervoor wordt ook tijdens de jaarlijkse evaluatiemomenten de tevredenheid over de begeleiding meegenomen. Waar nodig wordt gekeken hoe dit verbeterd kan worden. Maatwerk bieden blijft hierin voorop staan, Emmy’s Maatwerk sluit graag aan bij de cliënten.  

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.